H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞-家居

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞-家居

家 居

華宮日月麗陽天,喜乘西風六月閑。

故朋來從叭聲望,始知暑氣已冬殘。

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞-家居

此文章鏈接:

https://hhdorjechangbuddhaiiidharmalearning.org/2022/01/02/h-h-%e7%ac%ac%e4%b8%89%e4%b8%96%e5%a4%9a%e6%9d%b0%e7%be%8c%e4%bd%9b%e8%97%9d%e8%a1%93%ef%bc%8d%e8%a9%a9%e8%a9%9e%e6%ad%8c%e8%b3%a6%e6%ac%a3%e8%b3%9e-%e5%ae%b6%e5%b1%85-2/

美國舊金山華藏寺:www.huazangsi.org

美國舊金山華藏寺FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/huazangsi

#南無第三世多杰羌佛 #多杰羌佛第三世藝術 #义云高 #义云高大师 #義雲高 #義雲高大師 #DorjeChangBuddhaIII #HHDorjeChangBuddhaIII #MasterWanKoYee  #MasterYiYunGao #美國舊金山華藏寺 #詩詞歌賦 #藝術